BSNL Recharge Plans & Offers

Andhra Pradesh & Telangana
Assam
Bihar & Jharkhand
Gujarat
Haryana
Himanchal Pradesh
Karnataka
Kerala
Kolkata
Madhya Pradesh & Chattisgarh
Maharashtra & Goa
North East
Odisha
Punjab
Rajasthan
Tamil Nadu
Uttar Pradesh (East)
Uttar Pradesh (West) & Uttarakhand
West Bengal
Jammu & Kashmir
Chennai